3 начина, по които Dynamics 365 ускорява цикъла на продажбите

За повечето компании, основната причина, поради която търсят да внедрят и да започнат да използват CRM система е да увеличат продажбите си.  

Посочваме 3 начина, по които Dynamics 365 намалява времето до затварянето на сделката.

 1 – Ефективно управление на контакти, потенциални клиенти и акаунти

Поддръжането на добри записи в системата е изключително важно за процеса на продажби. Това може да ви помогне да идентифицирате и да посрещнете нуждите на своите потенциални клиенти  – и да вземете максимума от комуникацията с потенциалния клиент.

Екипът ви може да проследява детайли по контактната информация на контакта и потенциалния клиент. Dynamics 365 също така позволява да разполагате с познания за техните предпочитания за покупки, решения, проблеми. Можете да проследявате важна информация като специфики за това, как са се впревърнали в контакти, какви са били кореспонденциите и действията с тях, какви са били резултатите от тези действия и много други.

2 – Повече време, в което да насочите вниманието си към най-продуктивните потенциални клиенти.

 Една компания харчи много ресурси за откриването и създаването на потенциални клиенти. Подсигурете се, че вземате максимума от тези услилия, като сте сигурни, че маркетинг и търговските екипи работят добре заедно. За повечето компании, маркетинг отдела генерира потенциални клиенти, а работата на търговците е  да превърне тези потенциални клиенти в продажби. Ето защо двата отдела трябва да работят хармонично за постигането на обща цел.

Няма нужда да губите ценно време и енергия да квалифицирате възможности и потенциални клиенти, които най-вероятно няма да завършат с продажба. Отделете време за квалифицирането на най-склоннните да направят покупка потенциални клиенти.

Един начин да се фокусирате върху най-продуктивните потенциални клиенти е т.нар. lead scoring. Lead Scoring ви позволява да таргетирате най-заинтересованите лийдове. Ето как работи това – посетител на Вашия сайт получава предварително зададен брой точки, на база на страниците, които са разгледали, материалите, които са изтеглили, формите, които са попълнили и др. Точките са със стойност, каква Вие сте решили и определили. Тези точки са важни и за да разберете своите потенциални клиенти и къде са те в своята клиентска пътека. Когато разполагате с тази информация, това ви дава възможност да направите най-добрите възможни решения за това как да продължите с продажбата.  

3- Повече последваща комуникация …означава повече продажби.

Информацията може да ви помогне при планирането на бъдеща комуникация. Така е много по-лесно да заздравите съществуващите връзки, отколкото да започнете отначало.

Dynamics 365 for Sales е не само база данни, която съхранява история на взаимодействията с настоящи и потенциални клиенти. Dynamics 365 е изнтрумент, който да помогне да развиете истинкси ваимоотношения с истински клиенти.

Вашият CRM софтуер трябва да помага да следвате ритъма на добра комуникация, като свързва хората. 80% от продажбите изискват поне 5 допълнителни проследявания и напомняния след първоначалния контакт. С Microsoft Dynamics 365, можете да задавате работни потоци, за да управлявате този процес.   

Ако имате допълнителни въпроси или желаете да направим демонстрация на D365 for Sales -потърсете ни на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

Истории на успеха: Microsoft Dynamics AX и Power BI от ФТС спомагат за ефективното управление на проекти и ресурси, както и за подобряване на оперативната и финансовата отчетност в БОРИКА АД

БОРИКА АД е в основата на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България. Компанията отговаря в най-висока степен на потребностите на банките от модерни и иновативни технологични решения в полза на техните крайни клиенти.

Важно място в портфолиото на компанията заемат електронните услуги за крайни клиенти – Квалифициран електронен подпис (КЕП) B-Trust и Облачен електронен подпис (ОКЕП) B-Trust, електронна фактура E-faktura, парични преводи през банкомат Cash-M и др.

Повече от 30 години компанията е лидер в предоставянето на услуги за финансовия сектор и доверен партньор на банките и бизнеса.

В партньорство с ФТС България в БОРИКА АД бяха реализирани следните проекти с ERP системата Microsoft Dynamics AX и инструмента за бизнес анализи Power BI:

 • Структуриране и формализиране на бизнес процесите в организацията и използване на централизирана система

Предвид множеството системи, използвани от БОРИКА в основната дейност на Дружеството, бе необходимо обобщаването на информацията в единен софтуер. Отново поради тази причина се наложи изискването и за централизирано поддържане на номенклатура с предлаганите услуги, както и постигането на гъвкаво управление на цени и ценови политики.

Техническа свързаност – поради специфичните политики на сигурност, системата се намира в изолирана среда и изисква специфична интеграция с останалите системи. Във връзка с тези специфични политики е реализирано възможно най-автоматизирано решение за интеграция с вътрешните системи на БОРИКА. Налице е автоматизиране на процеса по месечно фактуриране, като резултатите са улеснено издаване на множество фактури – над 700 фактури в един ден, както и улеснено изпращане на множество фактури към платформата e-factura.

Реализирана е и ежедневна интеграция с вътрешната система за издаване на електронни подписи B-Trust.

Извършено е и автоматизиране на процеса по закриване на плащания и фактури и реконсилиране на банковите извлечения, както чрез импорт на извлечения от Инфобанк, така и чрез различни механизми за разпознаване и срещане на плащания и фактури.

 • Подобряване на оперативната и финансовата отчетност

Дефинирани са и се поддържат нови измерители  за бизнес анализ на дейността и са конфигурирани правила за тяхното използване и възможности за преразпределение. Реализирано е бюджетиране, бюджетен контрол (на ниво покупка) и проследяване, както и автоматизиране и проследимост на целия процес по заявки и покупки. Дефинирани са политики, правила и нива на одобрение, навременни уведомления и одобрения.

 • Управление на проекти и ресурси

С помощта на функционалностите на Microsoft Dynamics AX мениджърите на проектите планират задачите по проектите и управляват сроковете по завършване на етапите. Осъщестява се по-гъвкаво и навременно оперативно управление на ресурсите, като се поддържа актуален график за резервациите на служители по всеки проект. Реализирана е интеграция с HR система за синхронизация на планираните отсъствия на служителите с графика за свободни/заети ресурси. По време на отсъствието всички одобрения автоматично се пренасочват към заместника.

Отчитането на работното време/timesheets/ от служителите, работещи по проекти и конкретни задачи, e улеснено с използването на self service портал. Осигурява се по-стриктен контрол на отчетите като са заложени правила за типовете проекти и задачите, по които всеки служител може да отчита дейност. Чрез системата от правила и нива на одобрение, мениджърите на различните бизнес звена и направления в организацията имат контрол върху отчетените дейности по проектите си. Йерархичната структура на проектите осигурява различна перспектива за анализ на извършената работа и съпоставка между бюджета и изпълнението на проекта.

 • Power BI – Бизнес анализи за управление на проекти и ресурси

С помощта на Power BI топ мениджмънтът на БОРИКА АД разполага с навременна информация за броя и типа на регистрираните часове, на приходите и разходите по проекти. Улеснен е контролът  на липсващите часове и часовете в одобрение, бързо се генерират отчети за управленски съвети с актуални данни.

Поздравяваме БОРИКА АД за техния 30-годишен юбилей и им пожелаваме от сърце мотивация за нови успехи, вдъхновение за нови услуги и амбиция за нови проекти! Екип на ФТС Бългaрия

Ако и Вие търсите нова ERP система, ще се радваме да обсъдим в детайли изискванията Ви. Свържете се с нас на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

Кога е време да смените ERP системата си?

Остарелите ERP системи често не могат да отговорят на новите изисквания на бизнес средата и на конкретните цели на самата организация, което налага промяна.

С модернизирането на бизнес процесите си дадена компания, може да реши да потърси и по -ефективни начини да управлява бизнеса си, което води до началото на избор и на нова ERP система.

Наличието на все повече облачни решения на ERP пазара помага и за по-бързия и гъвкав избор на система, която може да расте и следва развитието на компанията.

Най-често компаниите решават да сменят своята ERP система по две причини.

Едната е, когато компанията е преминала различни процеси на сливания или придобивания от друга компания и е наследила различни и разнородни стари системи. Най-разумният избор в този случай е обединяването на всички данни в една, цялостна система.  

Другата причина е, когато ERP системата вече е остаряла като функционалност.  Решението е наложително, когато текущата ERP система вече не се поддържа, има твърде много доработки или разходите за инфраструктурата на системата са твърде високи.  

Още една причина за смяна на ERP решението, което използвате е, когато функционалността на системата не е достатъчна, за да покрие изискванията на компанията и нейните планове за развитие и/или навлизане на нови пазари.

Ето и шест ясни сигнала, че е време да смените ERP системата си:

1. Натрупване на неефективности при изпълнението на задачи.

2. Не могат да се посрещнат изискванията на клиента.

3. Динамиката на работното място се променя – много офиси с различно местоположение.

4. Служителите са все по-мобилни, информацията трябва да ги следва и да им позволява гъвкавост.

5. Не разполагате с достъп до актуална информация по всяко време.

6. ERP системата, с която разполагате не съотвества на променящите се регулации.

Ако Ви предстои смяна на ERP системата във Вашата организация, можем да ви бъдем полезни със своя опит и експертиза. ФТС е компания- внедрител на бизнес софтуер с над 25 години опит, един от топ партньорите на Майкрософт България. Сред силните ни страни са желанието да предоставяме най-новите технологични решения на клиентите си, екипа ни от професионалисти и отдадеността да превърнем всеки проект в успех.

5 предизвикателства пред финансовите компании, които могат да бъдат разрешени със система за интелигентно управление на информацията

 1. Документи, записани и разпръснати на много и различни локации.
 2. Процесът на фактуриране и изпращане на фактурите е твърде тромав.
 3. Служителите не могат да достъпват документите по всяко време и от всякакво устройство.
 4. Данните в организацията се съхраняват на различни места и няма определени права за достъп до тях.
 5. Липса на видимост и безкрайно търсене на информация в критични ситуации.

Източник: M-Files

Изтеглете инфографика с цялата информация

Как интелигентното управление на информация трансформира производствената индустрия?

Самото проследяване на информация, материали и разходи по време на движението им по веригата за доставки винаги е било много сложно. Това важи с особена сила за компании- производители , които трябва да отговарят и на редица допълнителни изисквания и регулации за качеството в различни офиси по света, с различни системи и процеси.

Дори в съвремието, когато достъпа до данните и споделянето им е много по-лесно, производителите са изправени пред редица предизвикателства в стремежа си да запазят чувствителните данни, да оптимизират управлението на стандартните процедури и непрекъсното да подобряват ефективността.

EIM (Еnterprise Information Management) системата M-Files е решение, предназначено да подобри управлението на структурираните и неструктурираните данни, които са критични за производствените операции, да подпомогне опростяването на бизнес процесите и да улесни служителите в ежедневните им задачи.

С M-Files, производителите могат да упражняват по-добър контролнад неструктурираното съдържание като CAD чертежи, продуктови описания, сертификати, спецификации, фактури, поръчки за покупка, така и върху структурираните данни като клиентите в CRM системата и проектите в ERP системата.

Какво показват цифрите?

Според проучване на M-Files служителите в производствените компании прекарват 20-40% от времето си в събиране на информация преди да започнат задачите си за деня. Важно е да се отбележи и е, офис служителите в производствени компании прекарват средно по 1.5 часа на ден в търсене например на хартиени документи.

Според изследване на Aberdeen Research, 53% от проузводителите, участвали в проучването все още използват базирани на хартия системи за управление на качеството. Системите за електронно управление на документи не само помагат да се подобри качеството на операциите, но и помагат на производителите да отговорят на редица цтандарти и регулации като ISO 9001:20015, NQA-1, 21 CFR Part 11 или други.

В производството почти всеки процес се документира и контролира според вътрешни процедури – независимо дали става въпрос за опериране на машина, асемблиране на продукт или процедури по поддръжката, ето защо системите за управление на информацията са ефективни платформи за управление на всички документи в производствените компании.

Ако желате да ви изпратим Whitepaper с различни добри практики на внедряване на ECM система в производствени компании, моля пишете ни на info.bg@fts-eu.com

Deltek Maconomy ERP – какви са ползите през погледа на различните служители?

Deltek Maconomy е напълно интегрирано ERP решение за проектно-ориентирани компании и търговски компании. Основната цел на системата е да поддържа ключовите процеси на организациите, които предоставят проектни услуги на своите крайни клиенти.

Системата доминира сред компаниите от сферата на услугите с над 100 000 потребители в над 50 държави. В Deltek Maconomy са вградени най-добрите практики в проектно-ориентирания бизнес, които Deltek Maconomy разработва и предлага вече повече от 25 години.

Вижте ползите от Deltek Maconomy ERP според ролите на служителите във Вашата компания:

1. Оперативни мениджъри

Като Оперативен мениджър на компания от сферата на услугите  е необходимо да упоравлявате ефективно и да разполагате с актуална информация. Deltek Maconomy ще Ви помогне да:

 • Прогнозирате приходите и разходите и лесно да правите анализи и сравнения с реалните резултати.
 • Създавате детайлни отчети и анализи.  
 • Разбирате и управлявате разходите и приходите като разглеждате детайлно финансовата информация.  
 • Управлявате още по-ефективно екипа си.
 • Постигате видимост в реално време на  бъдещи потребности от ресурси, за да наемате и освобождавате ресурсите в точното време.

2. Мениджъри Ключови клиенти

В ролята си на Мениджър Ключови клиенти в своята организация, се нуждаете от актуална и лесно достъпна информация за клиентите, за да печелите прокети, да обслужвате клиентите си още по-добре, да разработвате печеливши и дълготрайни отношения. С помощта на Deltek Maconomy, можете да:

 • Проследявате всички възможности и да оценявате техния потенциал.  
 • Преглеждате лесно финансовите резултати от проектите, които да Ви помогнат да приоритизирате клиентите си.
 • Намирате актуална и коректна информация за стауса на всичките проекти.
 • Получавате холистичен подход към информацията за клиентите, спестявате време и възможност да вземете максимално информирани решения.
 • Разпределяте правилните ресурси по различните проекти, като по този начин максимизирате постигнатите резултати.

3. Проджект мениджъри

Като Проджект мениджър във Вашата организация, трябва да имате цялостен поглед, за да управлявате портфолиото си от проекти и да следите дали те се изпълняват в рамките на договореното време и бюджет. Deltek Maconomy ще Ви помогне да:

 • Създавате нови проекти, автоматизирате билинга по проекта, анализирате различни ключови показатели.
 • Подготвите оценка на прогреса на проекта и да направите необходимите дейстивя за финализирането му.  
 • Преглеждате онлайн статуса на проектите в реално време и документацията по тях.  
 • Разчитате на работни потоци за иницииране на проекта, създаване на бюджет, фактуриране, одобряване на време и разходи.
 • Управлявате планирането и изпълнението на проекта и бързо разпределяте наличните ресурси по клиенти и проекти.

4. Мениджъри Ресурси

За Мениджърите Ресурси в бързо развиващите се компании е от особена важност да могат да  разпределят правилните хора по отдели, офиси, бизнес подразделения и проекти, за да гарантират успешни проекти за своите клиенти и да максимизират финансовите резултати. С Deltek Maconomy ще можете да:

 • Преглеждате всички запитвания за ресурси онлайн, като по този начин редуцирате телефонните обаждания и запитванията през мейл, които могат да се загубят.
 • Избягвате услугите на фрилансъри и подизпълнители, когато Вашите служители са свободни.
 • Търсите хора според техните способности, компетенции и виждате тяхната планирана заетост.  

5. Финансови мениджъри

Като Финансов мениджър, се нуждаете от цялостно, интегрирано ИТ решение за управление на финансите във Вашата организация. Ако компанията Ви има и офиси в различни страни, е от особена важност решението, което изберете да поддържа много компании и много валути, така, че да можете да разполагате с подробна и коректна информация по всяко време. Deltek Maconomy ще Ви помогне да:

 • Контролирате приходите и процентите на изпълнение по проектите.  
 • Получавате известия и при просрочени плащания по фактури, надвишаване на бюджетите по дадени проекти, закъснение при попълването на листи за отработеното време.
 • Улеснявате месечните приключвания чрез автоматизация и актуалност на информацията.
 • Намалявате административните разходи чрез автоматизация на процедурите и консолидация на финансовите записи по бизнес отдели.

6. Мениджъри Човешки ресурси

Успешните отдели и екипи по Човешки ресурси в една компания трябва да разполагат с пълен контрол над HR данните, за да могат да отговорят по всяко време на въпроси от страна на топ мениджмънта и да предоставят необходимите услуги на служителите.

Maconomy, включва HR модул, който разполага с широк набор от стандартни полета и лесно може да се конфигурира, така че да включва повече важна информация, специфична за организацията ви. HR Модулът е напълно интегриран с другите Maconomy модули. Deltek Maconomy ще Ви помогне да:

 • Разполагате с поглед върху необходимостта от различни ресурси, умения, компетенции.
 • Можете да планирате и алокирате правилните ресурси по правилния проект.
 • Имате ясна видимост върху индивидуалния принос от всеки служител или екип.
 • Измервате ключови показатели, които да гарантират, че разполагате с точната информация в точното време.

ERP решението Deltek Maconomy

Още полезни статии:

ERP системата като стратегия за развитие на бизнеса

Споделете с колеги:

D365 Business Central или D365 Finance and Operations?

Dynamics 365 Business Central заменя Dynamics NAV като цялостно ERP решение на Microsoft за малките и средни компании. Dynamics 365 for Finance and Operations от своя страна, заменя Dynamics AX, като ERP решение на Microsoft от най-висок клас

Мicrosoft представя Dynamics 365 като модулно решение, при което вие избирате модулите, от които има нужда компанията Ви – Sales, Marketing, Finance and Operations, Customer Service, Retail, Talent и др.

От друга страна Dynamics 365 Business Central, е цялостно решение, което предлага интеграция с по-разширените модули, но е предвидено за самостоятелно решение.

Разликите между Dynamics 365 Business Central и Finance and Operations

Ето още 4 начина да разграничите двете решения:

Брой потребители

Броят на потребителите с пълни права в организацията има влияние не само върху правата за достъп, но и за мащаба на системата. Dynamics 365 for Finance and Operations има изискване за 20 лиценза с пълни права, докато Dynamics 365 Business Central няма изискване за минимум лицензи, ето защо е подходящо решение за по-малки организации. Според данни на Microsoft средния брой потребители, който се наблюдава при инсталации на Business Central е около 10-15броя, а най-големите внедрявания на Business  са за около 60 пълноправни потребителя.

Интеграции

Интеграцията е отново важен разграничител между Business Central и Finance and Operations. Business Central е предвиден като all-in-one бизнес решение.  От Microsoft са предвидили out-of-the-box интеграция Dynamics 365 for Sales.

За Dynamics 365 for Finance and Operations възможността за интеграция е заложена в модулния подхода за решенията Dynamics 365 и поради тази причина лесно се свързва с Talent и Retail като част от плана Unified operations. Използвайки Common Data Model, е лесно да се свърже Finance and Operations с останалите  приложения от линията  Dynamics 365.

Различни данъчни локации

За компании, които оперират в няколко страни данъците могат да представляват значително предизвикателство. И двте решения – Dynamics 365 Business Central и Dynamics 365 Finance and Operations разполагат с необходимата функционалност да ви помогнат да боравите с различни валути и данъчни региони. Но, колкото повече за държавите, в  които компанията оперира, толкова повече ще ви е необходима функционалността на Dynamics 365 for Finance and Operations. Dynamics 365 Business Central е наличен в 16 страни докато Dynamics 365 for Finance and Operations е налична за 30 страни и разполга с по-добри настройки за къстамизиране според данъчните правила на всеки регион.  

Брой транзакции

Броя на транзакциито, които са обработване в ERP системата е друго важно нещо, което трябва да имате предвид. Ако обработвате хиляди или десетки хиляди транзакции Dynamics 365 Business Central е подходящо решение, което ще осигури необходимия ресурс. Когато достигнете стотици хиляди транзакции, Dynamics 365 for Finance and Operations е правилното решение за компанията Ви.

Главният извод е, че при компании от по-голям мащаб изборът трябва да бъде в полза на Dynamics 365 for Finance and Operations. За малки и средни организации Dynamics 365 Business Central представлява добра алтернатива. И двете решения идват с интергация с Office 365 , power platform и AI възможности да трансформирате своята организация.

Каква е ролята на ERP консултантите?

Enterprise resource planning (ERP) консултантите често са специалисти в дадена област, като финанси, логистика, търговия, производство.

Обикновено, консултантските услуги покриват избора, внедряването, обучението и поддръжката на една ERP система.

Необходим ли ви е ERP консултант?

Така както никой не познава вашият бизнес по-добре от вас самите- по-същия начин никой не разбира системите за управление на бизнеса по-добре от хората, които работят с тях ежедневно и го внедряват в различни по мащаб и дейност компании.

Един от най-критичните фактори в едно внедряване на ERP система е партньорството между клиента и екипа по проекта от консултантската компания.

ЕRP консултантите са експерти в преминаването от стари, често неефективни системи за управление на бизнеса към нови решения. Те анализирт и разбират изискванията на вашия бизнес и преценяват, кое е подходящото ИТ решение.

Изборът на на-подходящата система, внедряването й, настройките и след това тестването на системата, обучението на потребителите са все фази на проекта, които се изпълняват от ERP консултантите.

От какъв ERP консултант се нуждаете? Някои консултантски компании имат ERP консултанти, които са специализирани в дадена фаза от процеса, докато други имат консултанти, които могат да работят по всички фази на проекта. Важно е, консултантът, който ще работи по проекта ви да разполага със знания във вашата индустрия, за да се покрият всички изисквания по проекта.

Какви ERP консултанти трябва да избягвате?

Внимавайте за консултантски компании, които ви представят в офертата своите най-добри консултанти, но реално те няма да работят по целия проект. Важно е един и същи екип да работи по проекта от началото до края му. Залагането на нереалистично кратки срокове принуждава консултантите да прибързат с внедряването на решението, без напълно да са разбрали бизнес процесите във вашата компания.

Какви трябва да бъдат очакванията ви към ERP консултанта?

Обикновено ERP проектите се славят като сложни и високорискови начинания. Една добра консултнтска компания ще следва тествана методология, ще изслушва и направлява клиента, ще елиминира рисковете за проекта и ще успее да предостврати психологическите аспекти на промяната.

8 предизвикателства в управлението на информация в организацията, с които M-Files ECM ще ви помогне да се справите

 1. Прекалено много, неструктурирана информация

Ако цари истински хаос в съдържанието, което съхранявате и управлявате в организацията, не е възможно да откриете нужния документ в точния момент, а не по-малък проблем е дублирането на информация на компютрите на различните служители.

 1. Защита и сигурност на конфиденциалната информация

Срещате трудности при съхраняването и защитата на конфиденциална информация и осигуряването на права за достъп на служители с различни роли.

 1. Споделяне и работа в екип

Търсите начин сигурно да споделяте файлове с бизнес партньори и клиенти.

 1. Липса на връзки между информацията в различните системи в организацията

Използвате различни системи, приложения и хранилища (мрежови папки, SharePoint, email, ERP, CRM, DMS и др) и поради тази причина много от информацията остава „затворена“ в конкретната система, където е съхранена, трудно я споделяте с останалите си колеги, трудно я прехвърляте от една система в друга.

 1. Критична информация остава „заключена“в границите на електронната поща

Оказва се, че е истинско предизивикателство да управлявате информация, която се съхранява в мейлите, които получавате или изпращате от електронната си поща. Изпитвате трудности при управление на съдържанието в изпращаните/ получаваните мейли.

 1. Автоматизиране на задачи в офиса

Съществуват бизнес процеси за управление на оинформацията в организацията, които са в голяма степен неефективни, някои от тях все още са изцяло „на хартия“, не са автоматизирани  рутинни задачи, които биха намалили риска от грешка и биха освободили време на служителите.

 1. Регулации и съответствие

Индустрията, в която работите има специфични регулации за съответствие, които засягат и начина на управление на информацията, съществуват ограничения за правата на достъп на различните роли служители в организацията. Срещате предизвикателства при архивирането и повторното използване на различните документи.

 1. Възприемане на системата и готовност за работа от страна на служителите

Служителите не са склонни или срещат трудности да свикнат с нов интерфейс на ново ИТ решение.

Повече за решението за управление на документи и информация M-Files – разгледайте тук: http://www.fts-eu.com/m-files/